فمینیسم و اعتزال نو

منبع:

http://www.ghatreh.com/news/nn12735827/

مواجهه جوامع اسلامی با اروپای در حال رشد در قرن های 18 و19 به خصوص در قالب روابط استعماری برای مسلمانان شوک آور بود، زیرا با جوامعی روبرو شدند که از لحاظ علمی، فن آوری، اجتماعی و فرهنگی برتری تکان دهنده ای نسبت به جوامع اسلامی داشتند و درصدد ایجاد مقهوریت برای مسلمانان بودند. این تفاوت، مسلمانان را برای جستجوی ریشه های برتری غرب و عقب ماندگی خود، برانگیخت و جریانات فکری گوناگونی در این مواجهه تحت تأثیر فضای فکری حاکم بر اروپا یا در مقابله با آن شکل گرفت. جریان اعتزال نو یکی از این جریانات برجسته است که هر چند در اعتراض به سنت های غلط منتسب به دین و تصلب و تعصب علمای دینی و مقاومت آنان در مقابل تغییرات اجتماعی و فرهنگی آغاز شد و بر تمامی دنیای اسلام  تأثیر گذاشت، ولی متأثر از مبانی فکری و اندیشه ای مغرب زمین بود. این نحله در حوزه مسائل زنان نیز جریانی را به راه انداخت که امروزه می توان با عنوان فمینیسم اسلامی و الهیات فمینیستی آن را بازشناخت. اعتزال نو در واقع احیای مجدد آن جریان عقل گرا اما این بار تحت تأثیر پروتستانتیسم و اصلاح دینی در اروپا بود.

«اکنون زمان آن فرا رسیده که از بن بست بیرون بیاییم و از طریق شناخت ساختار متون دینی و ساز و کارهای دلالت ‌آفرینی آن از معضل تأویل‌ های متناقض رها شویم»(نصر حامد ابوزید، 1383: 55). این عبارت گویای جریان تفسیری جدیدی در فهم منطق دین است که پیش از عقل گرایان نوین- نواعتزالی ها- در حوزه کشورهای اسلامی، اصلاح گرایان مسیحی برای بازتعریف کتاب مقدس خود،‌ آن را به کار گرفتند. عقل گرایان نوین معتقدند باید بین معرفت دینی و ذات دین تمایز قائل شد(ابوزید، 1383: 77) و فقها نباید فهم متأثر از پیش فهم ها و شرایط زمانی و مکانی خود را از متون دینی، به عنوان دین مطرح کنند. از نظرآنها گفتمان دینی به شکل مکانیکی میان نصوص و قرائت‌ خود از آنها این همانی می‌ بیند. آنگاه تقدس و تأله نصوص به تمام آنچه که میان مسلمانان رایج است و کلمات فقها انتقال یافته است که همین مانع تغییرات می شود(ارکون: 124).

کارشناسی دین، نیازی به وساطت علما(فقها و مفسرین) ندارد و هر کسی می تواند وارد گفتگو شده و بر پایه فهم خود از قرآن، دست به استنتاج بزند. در این رویکرد پست مدرن، فهم دینی سیال است و در هر زمان، افراد می توانند با عناصری جدید که تحت تأثیر عوامل اجتماعی شکل می گیرد، استنباط جدید داشته باشند. بر همین اساس نیز شیوه تفسیری جدیدی با عنوان تفسیر بیانی برای قرآن کریم ابداع کرده اند. برای نواعتزالی ها، گفتمان عقلی بر گفتمان دینی یا همان دین مطرح شده از سوی علما و فقها و نهادهای رسمی، برتری دارد و این رجحان تا به آنجاست که معیار صحت و سقم کلیه گزاره های دینی و حتی داستان هایی چون فریفتگی آدم و حواء، عدم تناقض با قوانین عقلانی است نه معیارهای نقل های تاریخی که اگر کل صحت نقل و انتساب آن به معصوم اثبات شد، کفایت کند. در این نگاه، علوم دینی جزئی از دستگاه معرفت انسانی است، لذا باید از روش های فهم و تفسیر و تحلیل در سایر علوم مدرن تبعیت کند و با سایر گفتمان های علمی رایج تعامل داشته باشد. مثلاً تحقیقات علوم اجتماعی بتواند درباره میزان دخالت قوانین اسلامی در قوانین محلی نظر بدهد.

با چنین نگاهی بود که عقل گرایان جدید،‌ جایگاه زن در اسلام را مورد بازشناسی قرار دادند. در ابتدای مواجهه مصریان با اروپای جدید، مشاهده حضور اجتماعی زن بی حجاب تحصیل کرده اروپایی در قیاس با خانه نشینی زن مسلمان بی سواد مصری، برخی متفکران را شیفته کرده و نقدهای تند نسبت به سنت مصری را برانگیخت. قاسم امین، حجاب را عامل عقب ماندگی زنان و خانواده را جایگاه بردگی آنان دانست و البناء، فردگرایی را عامل خروج از سیطره ولایت و قیومیت و نفی تقسیم کار جنسیتی و به تبع آنها ایجاد تحولات بزرگ در زندگی زنان معرفی کرد. عقل گرایان جدید تحت تأثیر چنین فضایی شروع به تفسیر ساختارشکنانه آیات کردند تا آموزه های اسلامی درباره زنان و خانواده به آموزه های فمینیستی تحسین شده رایج درغرب نزدیک شود. در این مسیر، تاریخی نگری و کشف مقصود شریعت و تطبیق آن با شرایط معاصر، رویکردی بود که عقل گرایان از آن مدد گرفتند.

عدالت از نگاه اعتزالی ها

یکی از مقاصد اصلی یا شاید اصلی ترین مقصد شریعت از نظر معتزله، عدالت است. طاهر حداد، عدالت و مساوات را مقصد کلی و اساسی دین قرار داده و البناء نیز در مسئله زنان، عدالت را فصل الخطاب و راه حل مشکلات نهایی میان زنان و مردان می داند. عدالت در گفته ‌های آنها چند ویژگی‌ دارد؛ اول آنکه منظور از عدالت یک فهم ثابت و دائمی نیست؛ در واقع هم مفهوم عدالت و هم مصادیق آن به حسب شرایط تغییر می‌ کنند. از نظر این افراد، پیامبر تغییراتی را به نفع زمان بر محور عدالت انجام داده و خواسته که متناسب با فهم و درک آن روز از «عدالت» تحولاتی ایجاد کند. آنها ضمن پای بندی به نظر معتزله مبنی بر تبعیت احکام از علت عادله(ملاکات: مصالح و مفاسد واقعی)، می گویند شریعت و احکام مربوط به امور دنیا هستند و احتمال تغییر در حکم وجود دارد؛ چه آن که قاعده عمل، عدالت است.(همان: 18) به عبارت دیگر عدل در زمان ‌های مختلف متفاوت است(شبستری،1381: 218). در این صورت هیچگاه تغییرات پدید آمده در هر عصری ولو بر محور عدالت تغییرات نهایی نیستند.

در هر زمان باید دید عدالت چه چیزی را ایجاد می‌ کند. این کار در برداشت این گروه، اجتهادی منطبق بر پیام وحی است. ویژگی دوم عدالت در این نگرش این است که توزیع برابر فرصت‌ ها مؤلفه ثابت عدالت است و «در هر عصری باید دید که چه نوع نظام‌ های اقتصادی، خانوادگی سیاسی است که می‌ تواند حق افراد جامعه را به آنها بدهد یا به تعبیری فرصت را به صورت برابر در اختیار همه قرار دهد.»(همان) ملکیان از روشنفکران دینی ایران نیز تصریح کرده است، در حالی که روند حرکت اسلام روند رو به بهبود و ایجاد تغییرات مثبت به سود زندگی زنان بود، اما فقها بر آخرین امضاهای پیامبر جمود کردند. وی تأکید می ‌کند باید روح دین را کشف کرده و براساس آن جریان سیال حقوقی ترتیب داده شود(ملکیان،1379: 28).

تاریخی نگری

کشف روح دین و تغییر احکام متناسب با مقصد شریعت در هر دوره تاریخی، از دیگر ویژگی های مهم نواعتزال گرایان است که با تقریرهای متفاوت و به استناد دلایل مختلف مطرح شده است. تاریخی نگری به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی اهمیت می‌ دهد و تحولات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی را اجتناب پذیر می ‌داند.

یکی از کسانی که مسئله تأویل معنا(یا قرائت دیگری از اسلام) را پیش برد، طاهر حداد بود که به فاصله 30 سال پس از قاسم امین دیدگاهش را مطرح کرده بود. وی مفهوم نسبیت و تاریخیت را در تفسیر احکام اسلام از زن به کار برد و معتقد بود که احکام اسلام راجع به زن دائمی و نهایی نیستند، بلکه ناشی از وضعیت اجتماعی ‌ای هستند که وحی در آن نازل شد(حداد، 1992: ص 3). وی میان داده‌ های دینی فرق نهاده و آنها را به ثابت و متغیر تقسیم می ‌کند( همان: 12ـ13).

یکی از شواهدی که طاهر حداد بر دیدگاه خود مبنی بر وجود ثابت و متغیر در دین ارائه می ‌کند این است که در طول حیات نبوی نصوصی با نصوص دیگر و احکامی با احکام دیگر نسخ شدند، آنگاه چگونه است که ما فکر می ‌کنیم در طول این زمان طولانی و در پی تحولات متعدد عصری هیچ گونه تبدیل و تغییری در احکام رخ ندهد؟

عبده نیز معتقد است که بافت نزول و ابهامات تاریخی آن را باید از نظر گذارند. متغیرهای تاریخی و واقعیت ‌های اجتماعی ‌ای که بافت تأویل الفاظ را احاطه کرده‌ اند باعث شده ‌اند که قواعد فقهی خاصی درباره زن و خانواده استخراج شوند که زن ‌ستیز باشند(عبده، ج 1: 72).

در روش ‌شناسی حقوق ابو‌زید نیز احکام شرعی تفسیر‌پذیر، نسخ‌ پذیر و متغیرند. برای این تغییر‌پذیری هم قواعدی در فهم وجود دارد که از نظر وی بدون آنها نمی‌ توان درباره مفاد نصوص داوری کرد. وی معتقد است که باید الفاظ دینی را در گستره اصلی آنها بازشناخت؛ جایی که لفظ هنوز به یک اصطلاح و مفهوم تبدیل نشده است. در این عرصه لفظ چالش ‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی و تغییرات فکری و فرهنگی و انباشت مفهوم ندارد. مراجعه به مرحله لغوی لفظ از نظر روش ‌شناسی از آن رو حایز اهمیت است که ریشه خلط گفتمانی را عیان می ‌سازد. در این عرصه معیار فقط قرآن است.(ابوزید،2004: 189)

شبستری نیز با نقد مرجعیت آیات و روایات در حل مسائل زندگی اجتماعی بشر معتقد است که رجوع به آیات و روایات در ابتدای هر استنباط فقهی مبتنی بر این پیش فرض یا پیش فهم است که باید آیات و روایات کتاب و سنت را غیر‌تاریخی فهمید(شبستری،1383: 117). مراد از فهم غیر‌تاریخی هم این است که زمینه تاریخی- اجتماعی نزول و ورود آیات و روایات کتاب و سنت را در فهم معنا و اعتبار شرعی آنها دخالت ندهیم و چنین تصور کنیم که آیات و روایات احکام مطلقی را بیان می‌ کنند. پس آنها احکام فراتاریخی ‌اند.(همان) وی با تفکیک میان ذاتی و عرضی، مقاصد و ارزش ‌های نهایی را ذاتی و مقاصد و ارزش‌ های فرعی را عرضیات دین دانسته که در واقع شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عصر رسالت آنها را ایجاب می‌ کرد.(همان)

از نظر شبستری انسان ‌ها معمولاً نمی‌ توانند از زمانی که در آن به سر می ‌برند فاصله بگیرند و خود به تفکیک بالذات و بالعرض در مقصود‌ها و ارزش ‌ها پی ببرند. این تنها از مقدورات پسینیان است که با نگاه پدیدار‌شناسانه تاریخی، مقصود‌ها و ارزش‌ های پیشینیان خود را دسته ‌بندی کنند.(همان: 118)

نقد معرفت شناسی معتزله، تاریخی نگری و مقصدگرایی

چنان که اشاره شد از نظر عقل گرایان نوین، فهم و معرفت دینی از ذات دین جدا بوده و متکثر و پویا و تاریخی است و احکام نیز متناسب با این فهم و مقصد شریعت و شرایط زمان و مکان تغییر می کند. اگر چه مشکلات ناشی از مبانی کلامی اندیشمندان اهل سنت در فهم دین و فقه پژوهی آنان بازتاب دارد و منجر به پاره ای ضعف ها و تصلب ها می شود که نتیجه طبیعی آن، شکل گیری رویکردهای انتقادی و اصلاح گرانه است؛ اما با توجه به رخدادهای تفسیری در اندیشه نومعتزلی ‌ها، به نظر می‌ رسد فاصله گذاری میان دین و معرفت دینی بیشتر به هدف مشروعیت زدایی از فهم دینی فقها و ایجاد فضایی برای برداشت آزاد از نصوص صورت گرفته است که دست آنان را برای استنباط احکام اسلامی هماهنگ و متناسب با آموزه های جهان لیبرال و سکولار از جمله آموزه های فمینیستی، باز می گذارد. در مقابل این رویکرد، هیچگاه مکتب تفسیری و فقهی شیعه اعتقاد ندارد فهم علماء از نصوص، عیناً همان دین است و اساس مکتب تخطئه بر همین اصل استوار است، اما فهم دینی فهمی بدون ضابطه نیست. کلام الهی با این مقصد به ما القاء شده است تا ما به فهم حداکثری از آن نائل شویم اگرچه این مهم در صورتی محقق می ‌شود که مفسر بیشترین تلاش خود را در جهت جلوگیری از تأثیرعناصری که فهم او را از سوی اصلی لفظ منحرف می سازند، مبذول نماید.

 

برای همین پیش شرط فهم قرآن کریم و سایر متون دینی اندوخته‌ های علمی خاص برای مفسر و تعهد اخلاقی او برای پرهیز از تفسیرهای دلخواهانه است. حجیت استنتاج و نتیجه در گرو حجیت منابع، دلایل و اعتبار روش است که بنا بر مکتب فکری تشیع، هر یک ضابطه‌ های روشنی دارند. اگر مفسر و فقیه از این ضوابط تخطی نکنند راه را درست پیموده ‌اند و برای این پیمایش صحیح اجری خواهند داشت و اگر علاوه بر آن، از دین واقعی هم کشف کرده باشند، به اجری دیگر می ‌رسند.(نباطی بیاضی،1384: 3، 236)

تفکر شیعه می پذیرد که تأثیرپذیری مفسر یا فقیه از عناصری که میان فهم او و دین فاصله می‌ اندازد، امری ممکن است و قواعد مربوط به اعتبار اسناد و دلالت‌ ها و... برای جلوگیری یا کاهش این فاصله وضع شده است. در مقابل، معتزله قصد دارد در فهم فقهاء و مفسران از دین مناقشه و تشکیک کند، اما رویکردی که از مبانی معرفت شناختی پست مدرن اتخاذ کرده، امکان راهیابی به هرگونه فهم دینی را نفی می کند، زیرا در برابر هر فهمی از دین می توان احتمال داد مساوی ذات دین نباشد. وقتی هر فهمی اعتبار دارد، همه فهم ها به یک اندازه از اعتبار ساقط می شوند و این با هدف نزول دین تعارض دارد.

در مرحله بعد، عقل گرایان تلاش می کنند با ابداع روش های تفسیری برای نگاه تاریخی به نصوص دینی، روح دین و قصد شارع را فهم کنند و از طریق آن میان احکام ثابت و عرضی تمایز قائل شوند. ابوزید نام روش خود را فهم قرآن، قرائت سیاقی می نامد و در این قرائت به سیاق تاریخی و اجتماعی زمان نزول آیات، اهمیت فراوانی می دهد تا بتواند تمایز میان آنچه وحی شده و آنچه عرف و عادت های دینی و اجتماعی پیش از اسلام است،‌ را تشخیص دهد. وی از این روش و همچنان سیاق سرد- زمانی که یک معنا در قالب قصص یا توصیفات ارائه می شود- برای تفسیر آیات مربوط به زنان استفاده می کند و معتقد است منطقه ای میان احکام زنان، قبل و بعد از اسلام وجود داشته که قرار بوده چون پلی این دو را به هم متصل کرده و به مردم کمک کند فرهنگ جدید را هضم کنند. از نظر وی احکام این منطقه، احکام اصلی شریعت نیستند و باید از آنها گذر کرد.

وی برخی گزاره های قرآن را نیز سجالی- از باب جدل با خصم- یا همچنین گزاره های وصفی می داند که تشریعی نیستند مانند آنچه در آیه 149 صافات آمده است. تقسیم بندی های ابوزید اگر چه صحیح است و پیش از او نیز در علوم قرآنی و تفسیری مطرح شده، اما وی در رجوع به قرآن، کلیه آیاتی که به تفاوت میان زنان و مردان اشاره دارد را توصیفی یا جدلی می نامد؛ زیرا اصلی ترین آموزه فمینیستی یعنی برابری را باور کرده و کوشش می کند این آموزه را به آیات قرآن نسبت دهد. به عنوان مثال وی حتی خصایص زنانه برای مادری را نیز نه ذاتی که اکتسابی و نتیجه ملازمت با عرصه خصوصی و همراهی با اطفال در زنان می داند.(ابوزید،2004، 119) از نظر وی تفاوت احکام زن و مرد حاصل تفاوت های طبیعی ایشان نیست، بلکه نتیجه شرایط تاریخی نزول احکام است. به این ترتیب، باور به تساوی زن و مرد، انسان مدرن را در مقابل خداوند و معترض به خلقت او قرار نمی دهد و شارع مقدس دست بشر را باز گذارده تا با تغییر شرایط،‌ این احکام را تغییر دهد؛ که البته این رویکرد از شاخص‌ اصلی فکر معتزلی در باره فقه اسلامی که التزام به وجود ملاکات نفس الامری برای احکام و عدم جزافه در آنها است، فاصله زیادی دارد.

در بحث عدالت نیز نومعتزلیان عنوان کردند که قصد اصلی شارع عدالت است که باید در هر دوره تاریخی متناسب با شرایط آن، مصداق یابی شود، اما به نظر می‌رسد واژه عدالت در این نگرش معتزله، معنای مستقلی از برابری و تشابه ندارد، در حالی که در کلمات برخی فیلسوفان غربی برابری معنایی است که گاهی با عدالت سازگار نیست و عدالت می ‌تواند آن را قید بزند یا آنکه مصالح خانوادگی واقعیتی متمایزند که می‌ توانند برابری را مقید سازند. قابل ذکر است مفهوم و جایگاه عدالت بحثی دیرینه میان حقوقدانان است. بعضی اعتقاد دارند قلمرو حقوق از عدالت جداست. از نظر برخی، مبنا قرار‌دادن عدالت در حل و فصل نهایی اختلافات می تواند به بی ‌عدالتی ختم شود؛ چراکه مفهوم عدالت در برداشت ذهنی هر فرد، متفاوت از دیگری است. بدیهی است اگر عدالت معنای عرفی داشته باشد، بسیار تفسیر‌پذیر خواهد شد؛ زیرا هر کسی می ‌تواند دیگری را به نقض عدالت، به مفهومی که او از عدالت دارد محکوم کند. از نظر کلسن(تحقق‌گرا) عدالت مفهومی نامتعین است. قضاوت ‌های مبنی بر عدالت، قضاوت ‌های ارزشی هستند که بنا به طبیعت خود جنبه ذهنی و شخصی دارند؛ چراکه از عناصر عاطفی ذهن ما نشأت می‌گیرند و بر احساسات و تمایلات ما مبتنی هستند.(ر.ک: انصاری، 1387: 58-62)

این سخن، گفته مهمی است و یکی از چالش ‌های حقوق اسلامی با منتقدین را حل می‌ کند، زیرا معلوم نیست قضاوت افراد درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن حقوق اسلامی از جمله حقوق زن مرجع کاملی در تشخیص باشد. شاید به همین دلیل است که کلسن معتقد است «توجیه قوانین را یا باید به مذهب و یا متافیزیک‌ های اجتماعی حواله کرد.»(همان: 302) عدالت آنقدر خالی از ابهام و دارای مصادیق متفق علیه نیست که اگر آن را مبنای استنتاج قرار بدهیم، بتواند کاملاً مسیر شریعت اسلامی و ابعاد تشریعی دین را معلوم کند. بنابراین، تشکیک یا انعطاف گیج کننده در معنای عدالت یا تحول پذیری بی پایان در مصادیق آن بسیار گمراه کننده است.

التزام نومعتزلی ‌ها به منطق و عقلانیت پست مدرن، ارجاع به عدالت را برای هر استدلال درباره حقوق از جمله حقوق زن ناممکن ساخته است. بر این اساس هم هر بحث درباره عادلانه یا غیر‌عادلانه بودن یک کنش نیز ناگزیر از چشم ‌انداز ویژه‌ ای است. پس نه راه حل عقلی و نه راه حل اخلاقی برای حل تعارض میان دو چشم انداز که یکی به زیان یک طرف و یکی به سوی طرف دیگر حکم می ‌کند، بر این مبنا وجود ندارد.(حقیقی41) علت این امر هم این است که از نظر چشم ‌انداز باوری، هر داوری و قضاوتی خواه ناخواه از قوانین حاکم بر ذهن داور تبعیت می ‌کند، پس بی‌طرف نخواهد بود.

در مجموع می  توان گفت نو معتزلیان هم سنت‌ های کلامی خود را در منطق جدید خود در فهم دین بویژه درباره حقوق زن نادیده می‌ گیرند و هم نشان داده‌ اند تا مادامی به اندیشه دینی پای بندند که با متغیرهای فرهنگی و اجتماعی عصر جدید تعارض نداشته باشد.

پی نوشت

1.    ابو زید نصر حامد02004 دوائر الخوف،،بیروت مرکز الثقافی العربی سوم

2.    ابوزید نصر، حامد. 1383 ، نقد گفتمان دینی، حسن یوسفی اشکوری و محمد جواهر کلام،تهران، یادآوران، دوم.

3.    ارکون، محمد. بی تا، الفکر الاسلامی نقد و اجتهاد،  الجزائر، المؤسسه الوطنیه للکتاب.

4.    امین، قاسم.1900،  المرأه الجدیده، مصر، المطبعه المعارف. 

5.    اندرسون، نورمن . تحولات حقوقی جهان اسلام، فخرالدین اصغری وجلیل قنواتی و مصطفی فضائلی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بوستان کتاب.

6.    انصاری، باقر. 1387، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان.

7.    باومن، زیگموند. 1384، اشارت‌های پست مدرنیته، حسن چاوشیان، تهران، انتشارات ققنوس.

8.    بدوی، عبدالرحمن محمد. 2005 ، الشیخ محمد عبده و القضایا الاسلامیه، مصر.

9.    البناء، جمال. بی‌تا، الاسلام و تحدیات العصر، بی‌جا.

10.    بومر، فراکلین لوفان. 1382، جریان‌های بزرگ در تاریخ اندیشة غربی، حسین بشیریه، تهران، انتشارات باز.

11.    حداد،  طاهر. 1992، امرأتنا فی الشریعه و المجتمع، تونس، الدارالتونسیه للنشر.

12.    الحر العاملی، محمد بن الحسن. 1409، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ،قم، مؤسسه آل البیت.

13.    حقیقی، شاهرخ. گذار از مدرنیته، تهران، انتشارات آگاه.

14.    حنفی، حسن. 1981، موسوعه الحضاره الاسلامیه، بیروت، المؤسسه العربیه للدراسات والنشر، الاولی.

15.    حنفی، حسن. بی تا، الدین و الثوره فی مصر الیمن و الیسار فی الفکر الدینی، القاهره ،مکتبه المدبولی.

16.    السیستانی الحسینی ، علی. 1414، الرافد فی علم الاصول،  تقریرات منیر عدنان القطیفی، مؤسسه النشر لآیه الله علی السیستانی، الاولی.

17.    السیف، توفیق. بی تا الحداثه کحاجه دینیه، السعودیه.

18.    عبده ، محمد. 1993 ،الاعمال الکامله،  التحقیق و التقدیم: محمد عماره،  بیروت، دار الشروق ، ج 1، الاولی.

19.    العیاشی السلمی السمرقندی ، النظر محمد بن مسعود. 2005 ، تفسیر العیاشی، تهران، انتشارات علمی اسلامی.

20.     قپانجی، احمد. 2005 ، الاسلام المدنی، گروه فرهنگ اسلامی معاصر، بی جا.

21.    القمی، علی بن ابراهیم. 1404، تفسیر القمی، قم، دار الکتاب، سوم.

22.    کاشف الغطاء،  محمد حسین. 1415،اصل الشیعه و اصولها، قم، مؤسسه الامام علی (ع)، الاولی.

23.    کالینیکوس، آلکس. 1382، نقد پست مدرنیسم، اعظم فرهادی، مشهد، نشر نیکا.

24.    کهون، لارنس. 1381، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، عبد‌الکریم رشیدیان، تهران، نشر نی.

25.    مجتهد شبستری، محمد. 1381، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو. 

26.    ملکیان، مصطفی. 1379، نواندیشی دینی و مسآله زنان، بازتاب اندیشه،  ش 4 ، صص26-34.

27.    نباطی بیاضی، علی بن یونس. 1384، الصراط المستقیم، نجف، المکتبه الحیدریه.

*مروری بر مقاله فمینیسم اسلامی نوشته فریبا علاسوند (عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان) به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

/ 0 نظر / 105 بازدید