پایان نامه معتزله (مقایسه مبانی کلامی - فلسفی تاویل در مکتب معتزله و حکمت متعالی

مقایسه مبانی کلامی - فلسفی تاویل در مکتب معتزله و حکمت متعالیه (با تاکید بر عبدالجبار و ملاصدرا)
عنوان انگلیسی:   عنوان عربی:   نویسنده: هاشمی شاهرودی، محمدصادق مقطع: کارشناسی ارشد رشته گرایش: الهیات، معارف اسلامی وارشاد دانشگاه: امام صادق (ع) استاد راهنما: حسین هوشنگی استاد مشاور: بیوک علیزاده استاد ناظر:   تاریخ دفاع:   کلمات کلیدی: ، واحد:   منابع:
چکیده: بحث غایت و تاویل آیات قرآن از موضوعات مهم در میان مسلمانان بوده است که با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده است. از این رو بحث تاویل به عنوان شاخه ای از علوم قرآن وارد علوم اسلامی شد و هر یک از متالهین اسلامی نفیا و اثباتا موضوع خود را در قبال آن مشخص می دند. در این دو نحله مهم معتزله و صدرائیان مواضع خاص خود را در قبال این مساله داشته اند که در این پژوهش به مقایسه نقاط اشتراک، اختلاف و مبانی فلسفی - کلامی هر یک از آنها پرداخته ایم. معتزله با رویکردی معرفت شناسانه با تاویل مواجه می شود. این نحله با تقدم عقل بشر بر وحی هر گونه در ک مفهوم حکم الهی را مشروط به درک عقلی صفات فعل و ذات خداوند می داند. برای این منظور انسان باید ابتدا لغاتی وضع کرده باشد که خداوند با استفاده از این لغات منظور خود را به انسانها انتقال دهد. اما شرط دیگری نیز وجود دارد، مخاطبان انسانی احکام خدا باید با فهم ویژگیهای ذاتی و افعالی خداوند مقاصد را با توسل به الفاظ خاص دریابند. اما ملاصدرا که یک متاله و فیلسوف اسلامی است در رویکرد خود به تاویل تحت تاثیر سه منبع اصلی است. عرفان، تشیع و فلسفه اسلامی- یونانی. او با اعتقاد به تجلی رمز خداوند در کلیه مراتب هستی، تاویل را تلاش یک حکیم الهی، برای گشودن رموز تجلی خداوند در کتاب مقدس می داند. در این رویکرد حقیقت خداوند تجلیات ظاهرا متفاوتی در عرصه هستی، وجود انسانی و کتاب قرآن داشته است که با توجه به هریک از این تجلیات می توانیم تجلی خداوند را در عرصه های دیگر فهم کنیم. در این اندیشه ظاهر قرآن نیز مانند بطون مختلف قرآن اصابت دارد. چراکه مراتب تجلی خداوند در قرآن متفاوت و ذومراتب است.

/ 0 نظر / 36 بازدید